Home| Email | M0zHgAn | ArcHivE |Profile
یاد روزهای سرد زمستون که توی آغوشت گم میشدم بخیر

دلم مثل اون روزها آغوشت رو میخواد

دلم ....

93/02/03 | 1:33 |
نیاز دارم به نوشتن

اما نمیتونم بنویسم

93/02/03 | 1:22 |
مامان مهربونم روزت مبارک

93/01/31 | 15:6 |
وقتی خاطرات تلخ وجودم را می جود

تنها اصرار آغوشت آرامم میکند

وقتی سختی زندگی وجودم را می شکافد

تنها کلام عاشقانه ات آرامم میکند

وقتی فراموش میکنم روزهای زیبایمان را

تنها یادآوری رویاهایمان آرامم میکند

کمی با من بی منطق عاشقانه تر باش

 

ا.ا.شاپرک

من رو ببخش برای همه ی نا مهربانی هایم

93/01/31 | 15:4 |
درد من بد بودنم است و بس

93/01/30 | 18:28 |
روزهای سخت تمام میشود

تنها عشق میان من و توست که باقیست

با من بمان تا بی انتهای این عشق

من بی تو هیچم

هیچ....

 

ا.ا.شاپرک

تا تو هستی ... زندگی هست ...

93/01/27 | 16:45 |
همه چیز از اول یک اشتباه بود

92/08/13 | 18:25 |
همه ی ترسم از این که باز هم بگی جدایی

92/07/21 | 12:45 |
پایانی میخواهم برای درد هایم

برای این تنهایی همیشگی

پایانی میخواهم

92/07/13 | 18:12 |