X
تبلیغات
بی انتهــــــــــــــــــــــــــــــــا

Home| Email | M0zHgAn | ArcHivE |Profile
روزهای سخت تمام میشود

تنها عشق میان من و توست که باقیست

با من بمان تا بی انتهای این عشق

من بی تو هیچم

هیچ....

 

ا.ا.شاپرک

تا تو هستی ... زندگی هست ...

93/01/27 | 16:45 |
همه چیز از اول یک اشتباه بود

92/08/13 | 18:25 |
همه ی ترسم از این که باز هم بگی جدایی

92/07/21 | 12:45 |
پایانی میخواهم برای درد هایم

برای این تنهایی همیشگی

پایانی میخواهم

92/07/13 | 18:12 |
شعری برای سرودن

حرفی برای گفتن

نقشی برای کشیدن

مشقی برای نوشتن

قلبی برای تپیدن

این روزها نیست

این روزها همه چیز تعطیل است

 

ا.ا.شاپرک

چرا ازدواج میکنیم؟!

92/06/28 | 12:55 |
تنها آمده ام تا بگویم که چقدر کنار تو همه چیز زیباست بهترینم

تنها آمده ام تا بگویم که چقدر دوستت دارم  قشنگترینم

92/05/05 | 17:46 |
روزهای زیبایی رو کنارت قدم زدم

خندیدم

گریه کردم

و خوشحال شدم...

اما امروز

امشب

خیلی دلگیرم

از درک نشدن هام

احساس نشدن هام

 

من کنج تنهایی هام و تو ...

92/02/02 | 22:22 |
دلم تنگه

واسه آغوشت

واسه هوسِ یک نگاهت

واسه همه ی روزهای یواشکی

دلم تنگه

تنگِ یه آغوشت

یه بودن و موندن و خوندنت

دلم تنگه

دلم خیلی برات تنگه

91/09/23 | 1:39 |
خیلی وقت میشه که خوب نیستم

دلم خیلی خیلی گرفته

دلم خیلی خیلی تنگه

دلم خیلی خیلی دوره...

91/09/01 | 17:39 |